Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
Επικοινωνία
Προορισμοί EDEN 2011
Καλοπαναγιώτη
ΦοινίΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης,ENT/TOU/10/5.1.1 “Τουρισμός και Αναζωογόνηση των Φυσικών Προορισμών”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2011

 
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες για την υποβολή του φακέλου της αίτησης:

1. Τελευταία Ημερομηνία Παραλαβής Αιτήσεων

 • Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 στις 12:00 το μεσημέρι.
   
 • Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, αιτήσεις που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ημερομηνία και ώρα υποβολής.
   

2. Παραλαβή Αίτησης

Αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Excel) μπορούν να λαμβάνονται από την ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.cyprus-eden.com) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνώντας με το Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος στη διεύθυνση:

Enoros Consulting Ltd
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης EDEN
Ζήνα Ντε Τύρας 16 (Μέγαρο Καραντώκη)
Λευκωσία, 1065 Κύπρος
Email: info@enoros.com.cy
Τηλ: 22-375472 και 22 - 375598, Fax: 22-375506

3. Στοιχεία Υποβολής Αίτησης

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση:

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Λεωφόρος Λεμεσού 19
2112 Λευκωσία
Υπόψη κας Έλενας Περικλέους

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό περίβλημα του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 • Αίτηση για το Διαγωνισμό: European Destinations of Excellence – EDEN: ENT/TOU/10/5.1.1 “Τουρισμός και Αναζωογόνηση των Φυσικών Προορισμών”
 • ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΚΤΕΙ ΑΠΟ ΤHN ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής.
 • Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
 • Τα στοιχεία του αποστολέα.

4. Περιεχόμενο και Συμπλήρωση Φακέλου Αιτήσεων

Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Δύο (2) αντίγραφα του «Εντύπου Αίτησης» υπογεγραμμένα από το Νόμιμο Εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.
   
 • Συμπληρωματικό πληροφοριακό υλικό για τον προορισμό (χάρτες, φυλλάδια, φωτογραφίες, καταχωρήσεις, κλπ).
   
 • Βιογραφικά σημειώματα για το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει το Δικαιούχο και απασχολείται σε δράσεις τουρισμού (βλ. §10.1 «Οργανωτική δομή του Δικαιούχου» στο έντυπο της Αίτησης).
   
 • Σε ψηφιακή μορφή (CD-ROM) το συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης, καθώς και όλο το συνοδευτικό υλικό (βιογραφικά, φυλλάδια, χάρτες, φωτογραφίες, ψηφιακό υλικό, κλπ).

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν στο «Έντυπο Αίτησης» του Προγράμματος. Οι αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά, καθώς όποιες συμπληρωθούν χειρόγραφα θα θεωρηθούν ΑΚΥΡΕΣ και δεν θα αξιολογηθούν.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

5. Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης EDEN (Help Desk)

Ο ΚΟΤ έχει συστήσει Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος, για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης των Δικαιούχων. Το Γραφείο στελεχώνεται με συμβούλους με πολυετή εμπειρία στο τουριστικό τομέα της Κύπρου και την υλοποίηση έργων συναφούς περιεχομένου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συμβούλους απευθείας για να έχετε βοήθεια στη συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης και την υποβολή του φακέλου. Οι υπηρεσίες των συμβούλων προσφέρονται χωρίς κόστος. Ερωτήματα ή / και διευκρινήσεις μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@enoros.com.cy, με αναφορά «ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EDEN». Το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης σε συνεργασία με τον ΚΟΤ, θα απαντά στα ερωτήματα των Δικαιούχων εντός τριών (3) ημερών από την λήψη τους και μέχρι τις 4 Απριλίου 2011.

6. Οφέλη για το νικητής του Διαγωνισμού EDEN

Για τον νικητή προορισμό έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες δραστηριότητες δημοσιότητας και προβολής:

 • Ετοιμασία ενημερωτικού εντύπου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα για τον νικητή προορισμό και το χώρο/κτήριο/προορισμό της τοπικής κληρονομιάς του που έχει αναζωογονηθεί, τονίζοντας την επίτευξη της διασφάλισης της κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αειφορίας του προορισμού. Επιπλέον, θα υποδεικνύεται η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση του φυσικού τοπίου και του πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής, η ασφάλεια και η υγιεινή, οι διαθέσιμες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τα τοπικά ήθη και έθιμα, ενώ θα παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας του προορισμού, χάρτης και οδηγίες πρόσβασης, περιβάλλον, Μουσεία, καταλύματα, κλπ. Το έντυπο θα διανεμηθεί στη Κύπρο και στο εξωτερικό.
   
 • Ο επιλεγμένος προορισμός θα προωθηθεί από τον ΚΟΤ μέσω των τουριστικών γραφείων στο εξωτερικό, καθώς και μέσω άλλων ενεργειών δημοσίων σχέσεων (π.χ. άρθρα στο τύπο). Ο επιλεγμένος προορισμός θα παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα του ΚΟΤ, στην Ιστοσελίδα EDEN Κύπρου που ετοιμάστηκε για το έργο (www.cyprus-eden.com) καθώς και στην Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
   
 • Ο επιλεγμένος προορισμός θα προωθηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
   
 • Ο επιλεγμένος προορισμός θα προβληθεί στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού 2011, στα πλαίσια του οποίου θα βραβευθούν οι νικητές προορισμοί της Ευρώπης.
Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.