Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
Επικοινωνία
Προορισμοί EDEN 2011
Καλοπαναγιώτη
ΦοινίΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης,ENT/TOU/10/5.1.1 “Τουρισμός και Αναζωογόνηση των Φυσικών Προορισμών”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2011

 
Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Γενικά Κριτήρια Βράβευσης (general award criteria)

Αντικείμενο του φετινού διαγωνισμού EDEN V αποτελεί ο «Τουρισμός και Αναζωογόνηση των Φυσικών Προορισμών». Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός EDEN V θα βραβεύσει εκείνους τους προορισμούς, οι οποίοι έχουν αναζωογονήσει (δηλαδή έχουν αλλάξει ριζικά και αναδιαμορφώσει) έναν χώρο/κτήριο/προορισμό της τοπικής κληρονομιάς τους, ώστε να αξιοποιείτε για τουριστικούς σκοπούς ενώ παράλληλα να λειτουργεί και ως καταλύτης για την ευρύτερη αναζωογόνηση της περιοχής.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. οι επιλέξιμοι προορισμοί, για το φετινό διαγωνισμό EDEN V, θα πρέπει να λάβουν υπόψη το γενικό σκοπό του Προγράμματος EDEN και να συμφωνούν με τα γενικά κριτήρια βράβευσης. Σκοπό της Προπαρασκευαστικής Δράσης EDEN αποτελεί «η ανάδειξη της αξίας, της ποικιλίας και των κοινών χαρακτηριστικών των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών και η προώθηση των προορισμών, όπου η οικονομική τους ανάπτυξη επιδιώκεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τουρισμού». Συνεπώς, οι συμμετέχοντες προορισμοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ως κατευθυντήριες οδηγίες, τα γενικά κριτήρια βράβευσης καθώς και μια συγκεκριμένη προϋπόθεση, ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν με το σκοπό και την έννοια του Προγράμματος EDEN.

Βασική προϋπόθεση στη συμμετοχή των προορισμών αποτελεί η λειτουργία και ύπαρξη του αναζωογονημένου φυσικού προορισμού για τουλάχιστο δύο (2) χρόνια. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες προορισμοί θα πρέπει να συμφωνούν με τα ακόλουθα γενικά κριτήρια βράβευσης:

-Να χαρακτηρίζονται ως μη παραδοσιακοί τουριστικοί προορισμοί (non-traditional). Σύμφωνα με την ΕΕ, ως μη παραδοσιακός τουριστικός προορισμός χαρακτηρίζεται ένας προορισμός με χαμηλή ή πολύ χαμηλή επισκεψιμότητα σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.

-Να υπάρχει διαχείριση της τουριστικής προσφοράς με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του προορισμού.

-Να εκτελείται η διαχείριση του προορισμού από σύμπραξη ανάμεσα στις υπεύθυνες διοικητικές αρχές και τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, εντός και εκτός της περιοχής ενδιαφέροντος (π.χ. παροχή τουριστικών υπηρεσιών, τοπικές κοινότητες). Οι συμπράξεις ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι επιλέξιμες.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι αποκλειστικά οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ομάδες (συμπλέγματα) αυτών. Οι παραπάνω φορείς έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλους φορείς της περιοχής / προορισμού (π.χ επαγγελματικές οργανώσεις), οι οποίοι όμως δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως Δικαιούχοι.

Ειδικά Κριτήρια Βράβευσης (specific award criteria)

Τα ειδικά κριτήρια βράβευσης, τα οποία έχουν οριστικοποιηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Έργου, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα γενικά κριτήρια βράβευσης και του γενικού σκοπού της Προπαρασκευαστικής Δράσης της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, κάθε περιοχή για να μπορεί να αξιολογηθεί ως τουριστικός προορισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος EDEN V, θα πρέπει να καλύπτει πέντε (5) τουλάχιστον από τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια:

 • Η αναζωογόνηση του προορισμού θα πρέπει να έχει γίνει με τρόπο ώστε να σέβεται την ταυτότητά του/την αρχιτεκτονική/την ιστορία/τον πολιτισμό.
   
 • Αν κάποιο κτήριο (προορισμός) ανήκει στην κατηγορία «Διατηρητέο», τότε η αναζωογόνηση /αποκατάσταση του κτηρίου, θα πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις εθνικές προϋποθέσεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
   
 • Απόδειξη της ενσωμάτωσης του αναζωογονημένου προορισμού στην τοπική τουριστική στρατηγική.
   
 • Απόδειξη της ενσωμάτωσης του περιβαλλοντικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος στην επιχειρηματική στρατηγική των ανθρώπων που διαχειρίζονται τον προορισμό.
   
 • Ο αναζωογονημένος προορισμός θα πρέπει να στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών σχετικά με τη σπουδαιότητα του προορισμού σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ιστορικό επίπεδο. Αποδεικτικά στοιχεία ή σχέδια δράσης που στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού θα πρέπει να προσκομιστούν.
   
 • Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που να στοχεύουν στην προώθηση της τοπικής παράδοσης (π.χ. παραδοσιακές μουσικές παραστάσεις).
   
 • Διατήρηση και έκθεση παραδοσιακών χειροτεχνιών και συντήρηση της τεχνογνωσίας μέσα από τη διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών μαθημάτων για τους επισκέπτες.
   
 • Διατήρηση δυνατών σχέσεων ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής, τους τοπικούς φορείς και τις διοικητικές αρχές.
   
 • Σωστή διατήρηση των τοπικών Μουσείων με μοναδικές, μόνιμες ή μη, εκθέσεις.
   
 • Ενθάρρυνση σύγχρονων πολιτιστικών δραστηριοτήτων (π.χ. λέσχη κινηματογράφου, ψηφιακή απεικόνιση παραδοσιακών χειροτεχνιών, κλπ).
   
 • Ίδρυση ενός μέρους φιλοξενίας καλλιτεχνών, οποιουδήποτε πολιτιστικού ενδιαφέροντος, και διοργάνωση διαγωνισμών, εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, εκθέσεων.
   
 • Ύπαρξη φιλικών προς το περιβάλλον μονάδων στέγασης (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κλπ)
   
 • Εφαρμογή καινοτόμων μορφών συνεργασίας ανάμεσα σε τοπικούς φορείς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (π.χ. μια τοπική Επιτροπή Διαχείρισης πάντα υποστηρίζει την υλοποίηση καινούριων τουριστικών στρατηγικών μέτρων καθώς και ατομικών σχεδίων/προγραμμάτων), και/ή δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνεταιρισμού ιδιωτικού-δημόσιου τομέα ανάμεσα στους άμεσα ενδιαφερόμενους.
   
 • Αποτελεσματική συνεργασία με βιομηχανικές ομοσπονδίες, καινοτόμα ινστιτούτα, εθνικούς και τοπικούς δημόσιους φορείς, εμπορικές ενώσεις, εταιρείες έρευνας της αγοράς και άλλους σχετικούς οργανισμούς.
   
 • Ύπαρξη ενός δικτύου συμπεριλαμβανομένου και ξένων προορισμών με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, επισκεπτών, κλπ.
   
 • Χρήση αποτελεσματικών μεθόδων επικοινωνίας και γνωριμίας του προορισμού σε πιθανούς επισκέπτες. Αυτό θα μπορούσε να συμπεριλάβει τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας για την παρουσίαση της τουριστικής προσφοράς της περιοχής, ψηφιακή/ενισχυμένη σήμανση και την εγκατάσταση πληροφοριακών κέντρων.
 • Γενικότερα, η τουριστική προσφορά θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το φυσικό περιβάλλον και η ποιότητα ζωής στον προτεινόμενο προορισμό ενισχύεται και ταυτόχρονα η τοπική κοινωνία θα πρέπει να ενθαρρύνεται για την άμεση εμπλοκή της στην ενίσχυση της ποιότητας της εμπειρίας που θα αποκομίσει ο επισκέπτης. Για το λόγο αυτό, οι επιλέξιμοι προορισμοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη την Εθνική Τουριστική Στρατηγική του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και άλλα σχετικά έγγραφα. 

  1.Η επισκεψιμότητα σχετίζεται με το μέσο αριθμό των επισκεπτών στους υποψήφιους προορισμούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αριθμός των επισκεπτών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 20.000 άτομα ανά έτος, για τα έτη 2008, 2009 και 2010. Η επισκεψιμότητα υπολογίζεται βάσει στοιχείων που αφορούν τόσο τους επισκέπτες από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία για τον αριθμό των επισκεπτών της περιοχής βάσει:

  - Του αριθμού των διανυκτερεύσεων, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνάει τις πέντε (5) διανυκτερεύσεις, αν και εφόσον υπάρχουν καταλύματα στην περιοχή.
  - Του αριθμού των επισκεπτών στους χώρους (π.χ. μουσεία, κλπ), στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν καταλύματα.

  Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω στοιχεία, δίδεται η δυνατότητα καταγραφής των εκτιμήσεων του επικεφαλής της Τοπικής Αρχής (Δήμαρχος / Κοινοτάρχης).

  2. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υποψήφιων προορισμών, θα ληφθούν υπόψη επιπλέον κριτήρια, βάση των οποίων θα διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

  Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

  Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
  Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
  Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
  Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

  Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
  Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

  Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
  Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

  Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
  Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.