Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
Επικοινωνία
Προορισμοί EDEN 2011
Καλοπαναγιώτη
ΦοινίΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης,ENT/TOU/10/5.1.1 “Τουρισμός και Αναζωογόνηση των Φυσικών Προορισμών”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2011

 
Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα ειδικά ποιοτικά κριτήρια (specific quality criteria) παρέχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής αξιολόγησης των προτάσεων (προορισμών), εστιάζοντας και καλύπτοντας τόσο τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε, όσο και το πλαίσιο στρατηγικής του ΚΟΤ και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Ειδικά Ποιοτικά Κριτήρια κατατάσσονται σε εννέα (9) θεματικές κατηγορίες, με την κάθε θεματική να διαιρείται σε πρόσθετες υποκατηγορίες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τόσο οι θεματικές, όσο και οι υποκατηγορίες κριτηρίων (ειδικές προδιαγραφές), καθώς και η σχετική βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου.

Πίνακας 1: Ειδικά Ποιοτικά Κριτήρια Αξιολόγησης

Κατηγορία Κριτηρίων

Συντελεστής Βαρύτητας

Ειδικές Προδιαγραφές

Συντελεστής Βαρύτητας

1. Προσβασιμότητα (φυσική και ψηφιακή)

15%

Δημόσιες συγκοινωνίες (λεωφορεία).

20%

Οδικό δίκτυο / ποιότητα, συντήρησης υποδομών.

15%

Οδική σήμανση (βαθμός επάρκειας).

10%

Προσβάσιμες εγκαταστάσεις για ΑμΕΑ (ειδικά δωμάτια σε ξενοδοχεία, ράμπες, ειδικός χώρος WC, κλπ).

20%

Πληροφόρηση κοινού μέσω διαθέσιμης ιστοσελίδας.

15%

Εύκολη διαδικασία προκράτησης. Δυνατότητα για προκράτηση μέσω διαδικτύου (e-booking).

10%

Καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο.

10%

2. Προστασία του περιβάλλοντος

15%

Εκδηλώσεις για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος (σεμινάρια, workshops, ημερίδες, φεστιβάλ).

15%

Σηματοδότηση (βαθμός επάρκειας).

10%

Καθαρό περιβάλλον, μη ύπαρξη σκυβαλλότοπων, ποιότητα εδάφους και υδάτων (προσκόμιση μετρήσεων αν και εφόσον υπάρχουν).

15%

Διοργάνωση / εκτέλεση / αξιολόγηση εθελοντικών δραστηριοτήτων (π.χ. καθάρισμα από σκουπίδια, δενδροφύτευση, κλπ).

10%

Ενέργειες - πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος γενικά (δράσεις ενημέρωσης, δράσεις προστασίας, κλπ).

10%

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) (π.χ. φωτοβολταϊκά συστήματα).

10%

Τήρηση των ορίων ασφαλείας / δυνατοτήτων και της Φέρουσας Ικανότητας της περιοχής (ύπαρξη μελετών, αποδεικτικών στοιχείων, μέτρων που έχουν ληφθεί, κλπ).

10%

Δυνατότητα Ανακύκλωσης στην περιοχή (π.χ. ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης)

10%

Ύπαρξη Περιβαλλοντικού Κέντρου Πληροφόρησης (προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος).

10%

3. Διαδικασίες συμμετοχής

5%

Δυνατότητα συγκέντρωσης σχολίων και πληροφοριών από επισκέπτες (κιτίο παραπόνων, ενημέρωση από ΚΟΤ για υποβολή παραπόνων, αναφορές, κλπ).

35%

Δυνατότητα και βαθμός αντιμετώπισης πιθανών παραπόνων.

35%

Ενεργή συμμετοχή και ύπαρξη πρωτοβουλιών-ενεργειών εκ μέρους του τοπικού πληθυσμού στις σχετικές εκδηλώσεις.

30%

4. Τοπική αρχιτεκτονική και Ισχύουσα Νομοθεσία σε θέματα Πολεοδομίας

15%

Προστασία της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης.

30%

Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, περιοχές για πεζούς, πλατείες, περιοχές προσβάσιμες για ΑμΕΑ.

25%

Αισθητική εξωτερικών δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων.

25%

Ενσωμάτωση της προτεινόμενης τοποθεσίας στην τοπική περιοχή.

20%

5. Εγκαταστάσεις Ασφάλειας και Υγιεινής

15%

Επαρκείς και καθαρές υγειονομικές εγκαταστάσεις με ελεγχόμενο σύστημα διάθεσης λυμάτων (νιπτήρες - τουαλέτες).

35%

Παροχή ιατρικών υπηρεσιών (ύπαρξη ιατρείου, ιατρού, εξοπλισμός πρώτων βοηθειών, κλπ).

35%

Ύπαρξη Ομάδας διάσωσης, πυροσβεστική μονάδα, ΕΜΑΚ, εθελοντές, υπηρεσίες προστασίας για το φυσικό περιβάλλον.

30%

6. Διαθέσιμες υπηρεσίες για ψυχαγωγικές δραστηριότητες

15%

Θέατρα, Μουσεία, Αρχαιολογικά μνημεία, Μοναστήρια, Κινηματογράφοι, Αθλητικά Κέντρα, Κέντρα Νεολαίας, κ.α.

20%

Εκπαίδευση και διοργάνωση ειδικών «εργαστηρίων» για τους τουρίστες και τους επισκέπτες.

15%

Πολιτιστικές εκδηλώσεις (Γαστρονομία, τοπική κουζίνα, παραδοσιακές τέχνες, μουσική, τοπικά ήθη και έθιμα, εικαστικές τέχνες, λαογραφικές εκδηλώσεις, κλπ).

20%

Δρόμοι του Κρασιού και Φυσικά Μονοπάτια.

15%

Ποδηλατικές Διαδρομές.

15%

Προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων από συνεταιρισμούς της περιοχής.

15%

7. Διαθεσιμότητα πληροφόρησης (πινακίδες σήμανσης)

5%

Ερμηνευτικές Πινακίδες (επάρκεια).

30%

Σημάνσεις Κατεύθυνσης, χάρτες και άλλο έντυπο πληροφοριακό υλικό (βαθμός επάρκειας).

35%

Σημάνσεις με τη σχετική Νομοθεσία, αναφορικά με το καθεστώς προστασίας της περιοχής/φυσικού πόρου και τη χρήση των τοπικών υποδομών και υπηρεσιών (βαθμός επάρκειας).

35%

8. Διαθεσιμότητα και ποιότητα των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών για στέγαση

10%

Μικρής κλίμακας υποδομές και καταλύματα που να διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής (τοπική αρχιτεκτονική παράδοση).

30%

Υψηλής ποιότητας / υπηρεσίες εξυπηρέτησης (εξειδικευμένο προσωπικό).

30%

Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

15%

Διαθεσιμότητα φρέσκου και καθαρού νερού (δίκτυο ύδρευσης, φυσικές πηγές, κλπ).

25%

9. Διοικητική Ικανότητα, Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επίδοση

5%

Τουλάχιστον ένα (1) άτομο μόνιμου προσωπικού ικανό να διαχειρίζεται και να συντονίζει τις δραστηριότητες ανάπτυξης, αλλά και να συνδέει τους τουριστικούς συνεργάτες. Το άτομο αυτό θα πρέπει να μιλάει τουλάχιστον ελληνικά και αγγλικά.

10%

Επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση και την πρόοδο του έργου (βαθμός επάρκειας).

20%

Κατάλληλα εξοπλισμένα γραφεία και εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας (Φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η ιστοσελίδα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

20%

Διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι (σε διοικητικό επίπεδο) για την τουριστική ανάπτυξη (π.χ παρουσίαση διατιθέμενων πόρων)

25%

Εμπλοκή των άμεσα επωφελούμενων. Εξέταση-διερεύνηση του ιστορικού της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του έργου.

25%

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.