Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Χρονοδιάγραμμα Έργου
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, Πιλοτικό Έργο ENT/TOU/06/6.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2007

 
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης (Acrobat PDF)
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης (Microsoft Word)

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες για την υποβολή φακέλου αίτησης:

1. Τελευταία Ημερομηνία Παραλαβής Αιτήσεων

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 18 Μαϊου στις 12:00.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη πιο κάτω διεύθυνση:

Κ. Μάρω Καζέπη
ΕΠΠ Συντονιστής Έργου
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Λεωφόρος Λεμεσού 19,
Λευκωσία 2112

2. Υποβολή Αίτησης

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο όπου θα φέρει την πιο κάτω ένδειξη:

Αίτηση για τον Διαγωνισμό Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί (ΕΠΠ)
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΚΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν στο Έντυπο Αίτησης και να εκτυπωθούν δύο (2) αντίγραφα. Οι αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά. Οι αιτήσεις που θα συμπληρωθούν με το χέρι δεν θα υπολογίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Word) θα μπορεί να λαμβάνονται από την ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή να λαμβάνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνώντας με την διεύθυνση :

Philip Ammerman
ΕΠΠ Σύμβουλος Γραφείου Πληροφόρησης
Email: pga@navigator-consulting.com

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
 

3. Περιεχόμενου Φακέλου Αιτήσεων

Τα πιο κάτω περιεχόμενα θα πρέπει να παραδοθούν σαν μέρος κάθε αίτησης και όλες οι πληροφορίες θα πρέπει είναι σε δύο αντίγραφα καθώς και ένα CD-ROM που θα περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή το Έντυπο Αίτησης καθώς και όλα τα δικαιολογητικά (Βιογραφικά, Φυλλάδια, χάρτες κ.λ.π) :

 • α) Επίσημη υποβολή της αίτησης με συνοδευτική επιστολή από τον Ηγετικό Υποψήφιο,
   
 • β) Βιογραφικό σημείωμα για ένα τουλάχιστο Αγγλόφωνο μέλος του προσωπικού (είδε Παράρτημα 10.1 του εντύπου της Αίτησης)
   
 • γ) Συμπληρωματικά φυλλάδια ή πληροφοριακό υλικό που αναφέρεται στη περιοχή (είδε Παράρτημα 10.2 του εντύπου της Αίτησης)
   
 • δ) Χάρτη της περιοχής (είδε Παράρτημα 10.3 του εντύπου της Αίτησης)
  Επιστολή Δέσμευσης από κάθε συμμετέχοντα οργανισμό (είδε Παράρτημα 10.4 του εντύπου της Αίτησης)
Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για την Κυπριακή Ύπαιθρο και για πληροφορίες για ταξίδι και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Τουριστικός Οργανισμός της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Η Εταιρεία που προσφέρει διαμονή σε περισσότερα από 60 αδειούχα αγροτουριστικά καταλύματα σε όλη την Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.