Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Χρονοδιάγραμμα Έργου
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, Πιλοτικό Έργο ENT/TOU/06/6.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2007

 
Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήρια Αξιολόγησης (Acrobat PDF)
Κριτήρια Αξιολόγησης (Microsoft Word)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται από εκπροσώπους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού μαζί με άλλους Κυβερνητικούς και Μή Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Η κάθε αίτηση θα αξιολογείται με βάση βαθμολογίας, χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω κριτήρια. Παρόλο που τα Τμήματα 1-3 είναι ποσοτικά(παίρνονται βαθμοί με βάση τον συνυπολογισμό αυτών των παραγόντων), το Τμήμα 4 είναι ποιοτικό, Η υποψήφια περιοχή που θα πάρει τους περισσότερους βαθμούς από όλες τις άλλες υποψηφιότητες θα είναι η νικήτρια του διαγωνισμού.

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης παρέχονται σε όλους τους συμμετέχοντες χάρη σαφήνειας και διαφάνειας.

Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι δεσμευτική και τελεσίδικη.

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για την Κυπριακή Ύπαιθρο και για πληροφορίες για ταξίδι και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Τουριστικός Οργανισμός της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Η Εταιρεία που προσφέρει διαμονή σε περισσότερα από 60 αδειούχα αγροτουριστικά καταλύματα σε όλη την Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.