Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, ENT/08/ΙΜΑ/4.1.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί - EDEN”: “Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2009

 
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες για την υποβολή του φακέλου της αίτησης:

1. Τελευταία Ημερομηνία Παραλαβής Αιτήσεων

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 2 Ιουνίου 2009 στις 12:00  το μεσημέρι. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη πιο κάτω διεύθυνση:

Μάρω Καζέπη
Συντονιστής EDEN
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Λεωφόρος Λεμεσού 19
2112 Λευκωσία

2. Υποβολή Αίτησης

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την πιο κάτω ένδειξη:

Αίτηση για τον Διαγωνισμό:
European Destinations of Excellence – EDEN: ENT/08/IMA/4.1.1
“Tourism and Protected Areas”


ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΚΤΕΙ ΑΠΟ ΤHN ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν στο Έντυπο Αίτησης του προγράμματος και να εκτυπωθούν δύο (2) αντίγραφα. Οι αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά. Οι αιτήσεις που θα συμπληρωθούν με το χέρι δεν θα υπολογίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Word) μπορεί να λαμβάνονται από την ιστοσελίδα www.cyprus-eden.com ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνώντας με την διεύθυνση :

G&D Social Lab
Σύμβουλος Τεχνικής Βοήθειας EDEN
Γ.Σεφέρη, 6
Λευκωσία, 1076 Κύπρος
Email: info@sociallab.com
Τηλ: 22-447822, 99877092, Fax: 22-374988

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

3. Περιεχόμενου Φακέλου Αιτήσεων

Τα πιο κάτω θα πρέπει να παραδοθούν ως μέρος κάθε αίτησης και όλες οι πληροφορίες θα πρέπει είναι σε δύο αντίγραφα καθώς και ένα CD-ROM που θα περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή το Έντυπο Αίτησης καθώς και όλα τα δικαιολογητικά (Βιογραφικά, Φυλλάδια, χάρτες, φωτογραφίες, ψηφιακό υλικό) :

α. Η αίτηση μαζί με 2 αντίγραφα. (βλ. όροι & κανονισμοί στο έντυπο της Αίτησης).

β. Χάρτης της περιοχής, συμπληρωματικά φυλλάδια ή πληροφοριακό υλικό που αναφέρεται στη περιοχή (Φωτογραφίες, έντυπα), ψηφιακό υλικό (βλ. όροι & κανονισμοί στο έντυπο της Αίτησης)

γ. Η αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM) (βλ. όροι & κανονισμοί στο έντυπο της Αίτησης)

δ. Βιογραφικό σημείωμα για ένα τουλάχιστο Αγγλόφωνο μέλος του προσωπικού (βλ. όροι & κανονισμοί στο έντυπο της Αίτησης)

ε. Επιστολή Δέσμευσης από κάθε συμμετέχοντα οργανισμό (βλ. όροι & κανονισμοί στο έντυπο της Αίτησης)

4. Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας EDEN

Έχει συσταθεί Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας του έργου για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στη συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης. Το γραφείο στελεχώνεται με συμβούλους με πολυετή εμπειρία στο τουριστικό τομέα της Κύπρου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συμβούλους απευθείας για να έχετε βοήθεια στη συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης. Οι υπηρεσίες των συμβούλων προσφέρονται σε σας χωρίς κόστος. Ο ρόλος τους είναι να παρέχουν υποστήριξη στους υποψηφίους για την συμπλήρωση της αίτησης.

Οι σύμβουλοι κατέχουν την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί τους απευθείας:

Γραφείο Πληροφόρησης

Νίκος Σταθόπουλος
Συνεργάτης
G&D Social Lab Ltd.
Τηλ. 22-447822
Κινητό Τηλ. 99-877092
Email: nikos@sociallab.com

Ελένη Κόκκινου
Γραμματέας
G&D Social Lab Ltd.
Τηλ. 22-447822
Email: info@sociallab.com

 Πέτρος Σορόκκος
Σύμβουλος
G&D Social Lab Ltd.
Τηλ. 22-447822
Κινητό Τηλ. 99-491668
Email: petros@sociallab.com
 

5. Ο Νικητής του Διαγωνισμού EDEN

Για τον νικητή προορισμό έχουν προγραμματιστεί οι πιο κάτω δραστηριότητες δημοσιότητας και προβολής:

  • Θα ετοιμαστεί ενημερωτικό έντυπο στα Αγγλικά για τον νικητή προορισμό τονίζοντας βιοποικιλότητα, την αναβάθμιση των βιοτόπων, τη διατήρηση του φυσικού τοπίου, τοπικά ήθη και τρόπος ζωής, αθλήματα ή εκδηλώσεις, ενώ θα παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας του προορισμού, χάρτης και οδηγίες πρόσβασης, περιβάλλον, περιοχές ενδιαφέροντος, τέχνες κλπ. Το έντυπο θα διανεμηθεί στη Κύπρο και διεθνώς.
     
  • Ο επιλεγμένος προορισμός θα προωθηθεί από τον ΚΟΤ μέσω των τουριστικών γραφείων διεθνώς καθώς και μέσω άλλων ενεργειών δημοσίων σχέσεων (π.χ. άρθρα στο τύπο). Ο επιλεγμένος προορισμός θα παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα του ΚΟΤ καθώς και στη Ιστοσελίδα που ετοιμάστηκε για το έργο: www.cyprus-eden.com.
     
  • Ο επιλεγμένος προορισμός θα προωθείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το Τουριστικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκε προϋπολογισμός για Πανευρωπαϊκή προβολή και διαφημιστική εκστρατεία.
     
  • Ο επιλεγμένος προορισμός θα προβληθεί στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού 2009, στα πλαίσια του οποίου θα βραβευθούν οι νικητές προορισμοί της Ευρώπης.

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.