Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, ENT/08/ΙΜΑ/4.1.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί - EDEN”: “Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2009

 
Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Τα παρακάτω κριτήρια αποτελούν οδηγό για την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής των υποψηφίων και θα χρησιμεύσουν επίσης στην αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των αιτήσεων.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους στην υποβολή υποψηφιοτήτων Τουριστικών Προορισμών με θέμα «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές». Ως γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας των τουριστικών προορισμών ορίζονται:

  • 1. Η χαμηλή ή πολύ χαμηλή επισκεψιμότητα του προορισμού από ξένους περιηγητές σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Η επισκεψιμότητα του υποψήφιου προορισμού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10.000 ξένους τουρίστες το χρόνο.
     
  • 2. Ο προορισμός σας να βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (NATURA 2000 όπως ορίζεται από τον Νόμο Ν.153(Ι)/2003 και τον τροποποιητικό Ν. 131 (Ι)/2006) η οποία να εντάσσεται (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) στα διοικητικά του Δήμου, της Κοινότητας ή του συμπλέγματος.
  • 3. Οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να εμπλέκονται ενεργά στην οργάνωση και υλοποίηση τοπικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ανάδειξη και προστασία της περιοχής.

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.