Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, 36/G/ENT/CIP/12/B/N02S04- Grant Programme 2012 “Προσβάσιμος Τουρισμός”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2013

 
Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Γενικά Κριτήρια Βράβευσης (general award criteria)

Αντικείμενο του φετινού διαγωνισμού EDEN VI αποτελεί ο «Προσβάσιμος Τουρισμός». Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός EDEN VΙ θα βραβεύσει εκείνους τους προορισμούς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τουριστικά τον προορισμό τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμος προς όλους τους επισκέπτες, ανεξάρτητα από τη φυσική τους κατάσταση, ηλικία ή και αναπηρία.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. οι επιλέξιμοι προορισμοί, για το φετινό διαγωνισμό EDEN VΙ «Προσβάσιμος Τουρισμός», θα πρέπει να λάβουν υπόψη το γενικό σκοπό του Προγράμματος EDEN και να συμφωνούν με τα γενικά κριτήρια βράβευσης. Σκοπό της Προπαρασκευαστικής Δράσης EDEN αποτελεί «η ανάδειξη της αξίας, της ποικιλίας και των κοινών χαρακτηριστικών των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών και η προώθηση των προορισμών, όπου η οικονομική τους ανάπτυξη επιδιώκεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τουρισμού». Συνεπώς, οι συμμετέχοντες προορισμοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ως κατευθυντήριες οδηγίες, τα γενικά κριτήρια βράβευσης καθώς και μια συγκεκριμένη προϋπόθεση, ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν με το σκοπό και την έννοια του Προγράμματος EDEN.

Βασική προϋπόθεση στη συμμετοχή των προορισμών αποτελεί η λειτουργία και ύπαρξη της τουριστικής προσφοράς από το 2010 ώστε να μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες προορισμοί θα πρέπει να συμφωνούν με τα ακόλουθα γενικά κριτήρια βράβευσης:

 • Να χαρακτηρίζεται ως μη παραδοσιακός τουριστικός προορισμός (non traditional). Σύμφωνα με την ΕΕ, ως μη παραδοσιακός χαρακτηρίζεται ένας προορισμός με χαμηλή ή πολύ χαμηλή επισκεψιμότητα σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο1.
 • Να υπάρχει διαχείριση της τουριστικής προσφοράς με τρόπο που να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αειφορία του προορισμού.
 • Να προωθείται η συνεργασία ανάμεσα στις υπεύθυνες διοικητικές αρχές και τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. παροχή τουριστικών υπηρεσιών, τοπικές κοινότητες κλπ). Οι συνεργασίες μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα είναι αποδεκτές.
 • Να υπάρχει σε ισχύ ή υπό εκπόνηση ένα πλάνο διαχείρισης μάρκετινγκ καθώς και καθορισμένη στρατηγική για την ανάπτυξη αειφορικού τουρισμού.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι αποκλειστικά οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ομάδες (συμπλέγματα) αυτών. Οι παραπάνω φορείς έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλους φορείς της περιοχής / προορισμού (π.χ επαγγελματικές οργανώσεις), οι οποίοι όμως δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως Δικαιούχοι.

Ειδικά Κριτήρια Βράβευσης (specific award criteria)

Τα ειδικά κριτήρια βράβευσης, τα οποία έχουν οριστικοποιηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Έργου, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα γενικά κριτήρια βράβευσης και του γενικού σκοπού της Προπαρασκευαστικής Δράσης της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, κάθε περιοχή για να μπορεί να αξιολογηθεί ως τουριστικός προορισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος EDEN VI–Προσβάσιμος Τουρισμός, θα πρέπει να καλύπτει τρία (3) τουλάχιστον από τα ακόλουθα:

 • Η προσβασιμότητα να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τοπικής τουριστικής στρατηγικής.
 • Τα άτομα με αναπηρία, οι οργανισμοί αντιπροσώπευσής τους και οι εμπειρογνώμονες στην προσβασιμότητα να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας των τουριστών /επισκεπτών.
 • Διοργάνωση ενεργειών ευαισθητοποίησης του κοινού ή οι ενημερωτικές δραστηριότητες με θέμα την προσβασιμότητα και τον Προσβάσιμο Τουρισμό.
 • Ύπαρξη συνδιαχείρισης ανάμεσα στους αρμόδιους τοπικούς φορείς.
 • Τρόπος διαχείρισης τουριστικής προσφοράς (συμβολή στην τουριστική προώθηση του προορισμού, τουριστικό πακέτο ή πρωτοβουλία μάρκετινγκ, δημιουργία «αίσθησης του τόπου» μέσω διάφορων δραστηριοτήτων προώθησης του προορισμού).
 • Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ανησυχιών στην επιχειρηματική στρατηγική από τους υπεύθυνους της τουριστικής προσφοράς.
 • Ευνοϊκές επιπτώσεις του έργου στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.
 • Αποτελεσματική επικοινωνία με τους δυνητικούς τουρίστες.
 • Ενίσχυση των σύγχρονων πολιτιστικών δραστηριοτήτων (π.χ. κινηματογράφος, ψηφιακή αναπαράσταση των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων, κλπ).
 • Δημιουργία συνθηκών για τη φιλοξενία καλλιτεχνών κάθε πολιτιστικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι προσκαλούνται συχνά σε διαγωνισμούς/εκθέσεις/συναυλίες.
 • Ύπαρξη καταλυμάτων φιλικών προς το περιβάλλον (π.χ. ξενοδοχεία, δωμάτια προς ενοικίαση, κλπ).
 • Εφαρμογή καινοτόμων προτύπων συνεργασίας ανάμεσα σε τοπικούς φορείς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (π.χ. μια ομάδα Τοπικών Καθοδηγητικών Επιτροπών πάντα βοηθάει και υποστηρίζει την εφαρμογή νέας στρατηγικής για τον Προσβάσιμο Τουρισμό, αλλά και μεμονωμένα έργα) και/ή δημιουργία ολοκληρωμένης συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ανάμεσα στους άμεσα επωφελούμενους.
 • Αποτελεσματική συνεργασία με οργανώσεις εργοδοτών / εργαζομένων, ινστιτούτα καινοτομίας, εθνικούς/περιφερειακούς δημόσιους φορείς, οργανώσεις εκπόνησης ερευνών αγοράς, εμπορικούς συλλόγους και άλλους σχετικούς οργανισμούς με θέματα του Προσβάσιμου Τουρισμού.
 • Ύπαρξη/δημιουργία δικτύου συνεργασίας μαζί με άλλους ξένους προορισμούς με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, επισκεπτών, κλπ.
 • Χρησιμοποίηση αποτελεσματικών μεθόδων επικοινωνίας (του προορισμού) με δυνητικούς επισκέπτες. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει ο προορισμός, την ψηφιακή /βελτιωμένη σηματοδότηση και τη δημιουργία κέντρων πληροφόρησης (information centers), κλπ.

Γενικότερα, η τουριστική προσφορά θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το φυσικό περιβάλλον και η ποιότητα ζωής στον υποψήφιο τουριστικό προορισμό ενισχύεται. Επιπλέον, η τοπική κοινότητα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στη βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας του κάθε επισκέπτη.

1.Η επισκεψιμότητα σχετίζεται με το μέσο αριθμό των διανυκτερεύσεων των επισκεπτών στους υποψήφιους προορισμούς για το 2010 και 2011. Η επισκεψιμότητα υπολογίζεται βάσει στοιχείων που αφορούν τόσο τους επισκέπτες από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία για τον αριθμό των διανυκτερεύσεων των επισκεπτών της περιοχής βάσει:

- Αν και εφόσον υπάρχουν καταλύματα στην περιοχή.
- Του αριθμού των επισκεπτών σε χώρους, όπως μουσεία, κλπ.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω στοιχεία, δίδεται η δυνατότητα καταγραφής των εκτιμήσεων του επικεφαλής της Τοπικής Αρχής (Δήμαρχος / Κοινοτάρχης).

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.