Το Έργο EDEN VII
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, EDEN VII: COS-WP2014-3-15.01- Selection 2014 “Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2015

 
Διαδικασία Αξιολόγησης

Εφόσον οι υποψήφιοι προορισμοί πληρούν όλες τις βασικές προϋποθέσεις για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό «Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία» στο πλαίσιο του προγράμματος EDEN VII θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις 4 από τις 5 προϋποθέσεις που τίθενται για κάθε Γενικό Κριτήριο στον Πίνακα 1 του Έντυπου Αξιολόγησης Γενικών Κριτηρίων. Τα Γενικά Κριτήρια έχουν συνοψιστεί στις εξής κατηγορίες, με την κάθε θεματική να διαιρείται σε πρόσθετες υποκατηγορίες:

 • Αναδυόμενος και μη παραδοσιακός τουριστικός προορισμός.
 • Δυνατότητα προσφοράς αυθεντικών τουριστικών εμπειριών.
 • Διαχείριση της τουριστικής προσφοράς από τις τοπικές αρχές με τρόπο που να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αειφορία του προορισμού.
 • Διοικητική επάρκεια και συνεργασία ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Δραστηριοποίηση στην περιοχή ιδιωτικών φορέων ή άλλων αρχών με δυνατότητα υιοθέτησης αειφόρων τουριστικών πρακτικών.

Εφόσον, κριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι ο υποψήφιος προορισμός μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης και να κριθεί επιλέξιμος, τότε θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον 50% στη συνολική βαθμολογία αξιολόγησης των ειδικών κριτηρίων. Ο Πίνακας 2 του Έντυπου Αξιολόγησης Ειδικών Κριτηρίων αναλύει τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες, οι οποίες αναλύονται σε πιο αναλυτικές υποκατηγορίες:

 • Διαθέσιμο Γαστρονομικό Κεφάλαιο.
 • Αξιοποίηση στην οικονομία της περιοχής του Γαστρονομικού Κεφαλαίου.
 • Διάσωση της Γαστρονομικής Κληρονομιάς.
 • Προβολή της Τοπικής Γαστρονομίας.
 • Οργανωμένα προϊόντα και υπηρεσίες Γαστρονομικού Τουρισμού.
 • Ενσωμάτωση σε στρατηγικές ανάπτυξης της περιοχής.

Τα ειδικά ποιοτικά κριτήρια (specific quality criteria) παρέχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής αξιολόγησης των προτάσεων (προορισμών), εστιάζοντας και καλύπτοντας τόσο τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε, όσο και το πλαίσιο στρατηγικής του ΚΟΤ και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι υποψήφιοι προορισμοί μπορούν να συμβουλευτούν τα αντίστοιχα Έντυπα Αξιολόγησης.

 

Πίνακας 1: Ειδικά Ποιοτικά Κριτήρια Αξιολόγησης

Θέμα

Ερώτημα αξιολόγησης

Συντελεστής Βαρύτητας

Ειδικές Προδιαγραφές

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Η περιοχή διαθέτει τοπικά προιόντα ή/ και παραδοσιακά πιάτα που δύνανται να αξιοποιηθούν ως στοιχεία γαστρονομικού πολιτισμού;

15%

1.1

Προϊόντα για τα οποία έχουν καταχωρηθεί ή έστω υποβληθεί στην Ε.Ε. για κατοχύρωση ως Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης ή/ και Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης και τα οποία σχετίζονται με τη περιοχή

1.2

Προιόντα χωρίς ποιοτικό σήμα τα οποία μπορούν να ταυτιστούν με την περιοχή λόγω φήμης, γεωγραφικής οριοθέτησης η/και παράδοσης

1.3

Συνταγές οι οποίες δύνανται να ταυτιστούν απικλειστικά με την περιοχή

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2. Στην περιοχή υπάρχουν τοπικές επιχειρήσεις που απασχολούνται στην αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προιόντων;

15%

2.1

Παραγωγοί / μεταποιητές στην περιοχή οι οποίοι απασχολούνται στην παραγωγή τοπικών προιόντων διατροφής

2.2

Οινοποιεία ή/ και άλλες βιοτεχνίες που παράγουν αποστάγματα και οινοπνευματώδη ποτά στην περιοχή

2.3

Εστιατόρια ή άλλα κέντρα εστίασης στην περιοχή που προσφέρουν συνταγές με τοπικά προιόντα ή/και τοπικού χαρακτήρα ή/και ιδιαίτερης τοπικής φήμης

ΔΙΑΣΩΣΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

3. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για καταγραφή και προβολή των τοπικών προιόντων και της ιδιαίτερης γαστρονομίας σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή

20%

3.1

Αριθμός Επισκέψιμων χώρων ανάδειξης της γαστρονομίας (μουσεία, Κέντρα Παραδοσιακής Γαστρονομίας ή/και άλλων στοιχείων κληρονομιάς που σχετίζονται με την γαστρονομική κουλτούρα πχ παραδοσιακοί νερόμυλοι, λινοί κλπ,

3.2

Ιδιαίτερα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία γαστρονομίας και τοπικών αγροτικών προϊόντων / διεργασιών μεταποίησης ή παρασκευής τα οποία έχουν διασωθεί και καταγραφεί σε βιβλιογραφικές αναφορές

3.3

Ντοκιμαντέρ αναφορικά με στοιχεία της τοπικής γαστρονομίας

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

4. Πόσο προβάλλονται τα τοπικά προιόντα, συνταγές και η τοπική γαστρονομία

20%

4.1

Διαθεσιμότητα πληροφοριακού ενημερωτικού υλικού – έντυπου ή/και ψηφιακού που να αναφέρεται στον γαστρονομικό πλούτο και αξία της περιοχής

4.2

Διοργάνωση σε ετήσια βάση πολιτιστικών εκδηλώσεων γαστρονομικού περιεχομένου

4.3

Εκπαίδευση και διοργάνωση ειδικών «εργαστηρίων» για τους τουρίστες και τους επισκέπτες.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

5. Υπάρχουν τουριστικά προιόντα και υπηρεσίες για να προβάλουν τον γαστρονομικό τουρισμό της περιοχής;

20%

5.1

Ύπαρξη διαδρομών κρασιού ή/και γαστρονομίας

5.2

Διοργάνωση οργανωμένων εκδρομών με κύριο αντικείμενο την γαστρονομία και τα τοπικά προιόντα

5.3

Ύπαρξη επισκέψιμων βιοτεχνιών / οινοποιείων

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

6. Σε πιο βαθμό έχει ή πρόκειται να ενσωματωθεί ο γαστρονομικός τουρισμός στην στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής

10%

6.1

Ενσωμάτωση της τοπικής γαστρονομικής κουλτούρας στις στρατηγικές ανάπτυξης ή/και τουρισμού της περιοχής που να τεκμηριώνεται από την διαμόρφωση σχετικών εγγράφων στρατηγικής

6.2

Ύπαρξη Συνδέσμου Γυναικείων συνεταιρισμών ή άλλης μορφής οργανωμένων παραγωγών που έχουν αναπτύξει πρωτοβουλίες ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας
ΣΥΝΟΛΟ

100%

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.