Το Έργο EDEN VII
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, EDEN VII: COS-WP2014-3-15.01- Selection 2014 “Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2015

 
Κριτήρια Επιλεξιμότητας

1. Γενικά Κριτήρια Βράβευσης (general award criteria)

Αντικείμενο του φετινού διαγωνισμού EDEN VII αποτελεί ο «Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία». Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός EDEN VΙΙ θα βραβεύσει εκείνους τους προορισμούς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τουριστικά τον προορισμό τους με βάση τη γαστρονομία της περιοχής.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. οι επιλέξιμοι προορισμοί, για το φετινό διαγωνισμό EDEN VII «Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία», θα πρέπει να λάβουν υπόψη το γενικό σκοπό του Προγράμματος EDEN και να συμφωνούν με τα γενικά κριτήρια βράβευσης. Σκοπό της Προπαρασκευαστικής Δράσης EDEN αποτελεί «η ανάδειξη της αξίας, της ποικιλίας και των κοινών χαρακτηριστικών των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών και η προώθηση των προορισμών, όπου η οικονομική τους ανάπτυξη επιδιώκεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τουρισμού». Συνεπώς, οι συμμετέχοντες προορισμοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ως κατευθυντήριες οδηγίες, τα γενικά κριτήρια βράβευσης καθώς και ορισμένες προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν με το σκοπό και την έννοια του Προγράμματος EDEN.

Υποχρεωτική απαίτηση είναι η τουριστική προσφορά να βρίσκεται σε ισχύ τουλάχιστον από το 2012, ούτως ώστε να θεωρείται επιλέξιμη για το διαγωνισμό με θέμα «Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία». Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιμες περιοχές εκείνες, οι οποίες έχουν εγκριθεί ως προορισμοί EDEN στο παρελθόν, εκτός και αν αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης περιοχής, όπως και περιοχές σε επίπεδο διοικητικών ορίων Επαρχιών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό «Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία», δικαιούχοι είναι φορείς οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν τους επιλέξιμους προορισμούς και οι οποίοι ορίζονται ως εξής:

(α) Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης,

(β) Συμπλέγματα αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης καταρτισμένα σε σώμα και δραστηριοποιημένα ως δρώντες οργανισμοί (πχ Ενώσεις Κοινοτήτων),

(γ) Άλλοι φορείς στους οποίους συμμετέχουν ή εκπροσωπούνται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πχ Αναπτυξιακές Εταιρείες και περιφερειακές Εταιρείες Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης).

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες προορισμοί θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον 4 από τις 5 προϋποθέσεις που τίθενται για κάθε Γενικό Κριτήριο στον Πίνακα 1 του Έντυπου Αξιολόγησης Γενικών Κριτηρίων. Τα Γενικά Κριτήρια Βράβευσης αφορούν τα εξής:

 • Να χαρακτηρίζεται ως αναδυόμενος και μη παραδοσιακός τουριστικός προορισμός (non traditional). Σύμφωνα με την ΕΕ, ως μη παραδοσιακός χαρακτηρίζεται ένας προορισμός με χαμηλή ή πολύ χαμηλή επισκεψιμότητα σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο1.
 • Να προσφέρουν αυθεντικές τουριστικές εμπειρίες (π.χ. μια περιοχή που να προσφέρει πολλές δραστηριότητες).
 • Να υπάρχει διαχείριση της τουριστικής προσφοράς από τις τοπικές αρχές με τρόπο που να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αειφορία του προορισμού.
 • Να διασφαλίζεται η διοικητική επάρκεια της τοπικής αυτοδιοίκησης στην διαχείριση και διοίκηση της περιοχής που να περιλαμβάνει και την επίτευξη συνεργασιών ανάμεσα στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. παροχή τουριστικών υπηρεσιών, τοπικές κοινότητες κλπ).
 • Να δραστηριοποιούνται στην περιοχή ιδιωτικοί φορείς ή άλλες αρχές με δυνατότητα υιοθέτησης αειφόρων τουριστικών πρακτικών.

2. Ειδικά Κριτήρια Βράβευσης (specific award criteria)

Τα ειδικά κριτήρια βράβευσης, τα οποία έχουν οριστικοποιηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Έργου, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα γενικά κριτήρια βράβευσης και του γενικού σκοπού της Προπαρασκευαστικής Δράσης της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, κάθε περιοχή για να μπορεί να αξιολογηθεί ως επιλέξιμος τουριστικός προορισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος EDEN VIΙ–Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία, θα πρέπει να λάβει τουλάχιστο 50% στη συνολική βαθμολογία αξιολόγησης των ειδικών κριτηρίων. Ο υποψήφιος προορισμός θα πρέπει να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο Έντυπο Αίτησης αναφορικά με την ικανοποίηση των έξι (6) ειδικών κριτηρίων για το θέμα «Τοπική Γαστρονομία» και να τεκμηριώσει με σαφήνεια και πληρότητα τα ειδικά κριτήρια, τα οποία αναλύονται στον Πίνακα 2 του Εντύπου Αξιολόγησης Ειδικών Κριτηρίων.

Τα ειδικά κριτήρια αφορούν:

 • Παράδοση στη διοργάνωση θεσμοθετημένων γαστρονομικών εκδηλώσεων για τουλάχιστο τα τελευταία πέντε συνεχή χρόνια και η οποία απευθύνεται στο ευρύ κοινό
   
 • Παράδοση στη διοργάνωση ετήσιων ειδικών γαστρονομικών εκδηλώσεων που απευθύνονται σε στοχευμένο κοινό όπως, γαστρονομικών εργαστηρίων, εκπαιδεύσεων, συνεδρίων για τουλάχιστο τα τελευταία τρία χρόνια
   
 • Την αξιοποίηση ιδιαίτερων τοπικών τρόπων μαγειρικής ή συνταγών οι οποίες ενσωματώνονται στα μενού των τοπικών κέντρων εστίασης
   
 • Ύπαρξη επισκέψιμων αγροκτημάτων, βιοτεχνιών παραδοσιακών τροφίμων η / και επισκέψιμων οινοποιείων οι οποίες δέχονται, ξεναγούν και ενημερώνουν επισκέπτες
   
 • Ύπαρξη Μουσείων σχετικών με θέματα οινογαστρονομίας ή/και Κέντρων Παραδοσιακής Γαστρονομίας ή/και άλλων στοιχείων κληρονομιάς που σχετίζονται με την γαστρονομική κουλτούρα πχ παραδοσιακοί νερόμυλοι, λινοί κλπ, τα οποία έχουν τύχει αναπαλαίωσης και είναι προσβάσιμα προς επισκέπτες


 

1. Η περιοχή περιλαμβάνει:

 • Μια γεωγραφική περιοχή η οποία είναι στο παρόν ή μελλοντικά ελκυστική στους τουρίστες/επισκέπτες.
 • Η γεωγραφική περιοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα δήμο/κοινότητα ή όμορους δήμους/κοινότητες.
 • Μια περιοχή, η οποία μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί ως τουριστικός προορισμός και διαθέτει εγκαταστάσεις και προϊόντα για τουριστικούς σκοπούς.
 • Μια περιοχή ή τοποθεσία που προωθείται ως προορισμός.
 • Μια περιοχή ή τοποθεσία όπου είναι δυνατόν να μετρηθεί ποσοτικά η προσφορά και η ζήτηση των τουριστικών υπηρεσιών (π.χ. τουριστική οικονομία).

   
Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.