Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, ENT/TOU/09/5.1.1 - "Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί - EDEN: "Τουρισμός Υγρού Στοιχείου"

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2010

 
Κριτήρια Επιλεξιμότητας

1. Γενικά Κριτήρια Βράβευσης (general award criteria)

Τα γενικά κριτήρια προέρχονται από τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε και εντάσσονται ουσιαστικά σε μια on – off διαδικασία. Συνεπώς, μια περιοχή για να μπορεί να αξιολογηθεί ως τουριστικός προορισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος EDEN, θα πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα:

  • Να χαρακτηρίζεται ως μη παραδοσιακός τουριστικός προορισμός (non traditional). Σύμφωνα με την ΕΕ, ως μη παραδοσιακός χαρακτηρίζεται ένας προορισμός με χαμηλή ή πολύ χαμηλή επισκεψιμότητα σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο .
     
  • Nα χαρακτηρίζεται ως προορισμός τουρισμού υγρού στοιχείου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
     
  • Να υπάρχει διαχείριση της τουριστικής προσφοράς με τρόπο που να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αειφορία του προορισμού, αλλά παράλληλα να προωθείται η συνεργασία ανάμεσα στις υπεύθυνες διοικητικές αρχές και τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. παροχή τουριστικών υπηρεσιών, τοπικές κοινότητες κλπ).

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι αποκλειστικά οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ομάδες (συμπλέγματα) αυτών. Οι παραπάνω φορείς έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλους φορείς της περιοχής / προορισμού (π.χ επαγγελματικές οργανώσεις), οι οποίοι όμως δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως Δικαιούχοι.

2. Ειδικά Κριτήρια Βράβευσης (specific award criteria)

Τα Ειδικά Κριτήρια Βράβευσης κατανέμονται σε δυο κατηγορίες:

i. Γενικά ποιοτικά κριτήρια

Τα γενικά ποιοτικά κριτήρια έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα γενικά κριτήρια βράβευσης και του γενικού σκοπού της προπαρασκευαστικής δράσης της Ε.Ε.

Ειδικότερα, κάθε περιοχή για να μπορεί να αξιολογηθεί ως τουριστικός προορισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος EDEN, θα πρέπει να καλύπτει τρία (3) τουλάχιστον από τα ακόλουθα:

(1). Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων ότι η τοποθεσία προσδίδει αξία και αναβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον.

(2). Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών για τη σημασία του υδάτινου περιβάλλοντος (απαίτηση για την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων ή σχεδίων δράσης που στοχεύουν στην ενίσχυση της ενημέρωσης αυτής).

(3). Φιλοξενία μικρών και καινοτόμων τουριστικών επιχειρήσεων / υπηρεσιών που να σχετίζονται με τον Τουρισμό Υγρού Στοιχείου (π.χ. ένα παραδοσιακό εστιατόριο πάνω σε μια βάρκα-πλατφόρμα, μια εταιρεία θαλάσσιων περιηγήσεων που θα παρέχει υπηρεσίες όπως: ψάρεμα, παρακολούθηση αστεριών, κρουαζιέρες όπου θα προσφέρεται η δυνατότητα γεύσης διαφορετικών παραδοσιακών κουζινών, σημείο φιλοξενίας τουριστών σε ιαματικά λουτρά).

(4). Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τις οποίες θα προωθούνται οι τοπικές παραδόσεις (π.χ. παραδοσιακές μουσικές εκδηλώσεις).

(5). Διατήρηση και παρουσίαση παραδοσιακών επαγγελμάτων και τεχνών ή αλιευτικών σκαφών ή άλλων δραστηριοτήτων και κατασκευών ή/και επαγγελμάτων που έχουν σχέση με το υγρό στοιχείο. Διατήρηση της τεχνογνωσίας μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους επισκέπτες.

(6). Διατήρηση ισχυρών δεσμών ανάμεσα στους κατοίκους των περιοχών και στους τοπικούς φορείς και τις δημόσιες αρχές.

(7). Κατάλληλη διατήρηση/συντήρηση των τοπικών Μουσείων με μοναδικές εκθέσεις – συλλογές σε σχέση με το υγρό στοιχείο και τη ζωή των ανθρώπων σε σχέση με το νερό και τη θάλασσα (π.χ Μουσείο Θαλάσσης).

(8). Ενίσχυση των σύγχρονων πολιτιστικών δραστηριοτήτων (κλαμπ κινηματογράφος, ψηφιακή παρουσίαση των παραδοσιακών επαγγελμάτων και τεχνών του υγρού στοιχείου, κλπ).

(9). Επαρκής παρουσία συνδέσμων / συλλόγων επαγγελματιών ή εθελοντών που ενεργοποιούνται στον Τουρισμό Υγρού Στοιχείου (π.χ. σύλλογος ερασιτεχνών ψαράδων, φίλων της θάλασσας, κλπ).

(10). Ύπαρξη ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου και/ή δημόσιας/ιδιωτικής επιχείρησης που να δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη περιηγήσεων οποιασδήποτε μορφής του Τουρισμού Υγρού Στοιχείου (π.χ. καταδύσεις, καταδύσεις σε ναυάγιο, κλπ). Σκόπιμη η ύπαρξη πιστοποιητικού της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

(11). Δημιουργία συνθηκών για την φιλοξενία καλλιτεχνών και/ή αθλητών με ενδιαφέρον στο υδάτινο περιβάλλον, οι οποίοι θα προσκαλούνται συχνά σε διαγωνισμούς/εκθέσεις/κονσέρτα (π.χ. πάνω σε τουριστικά σκάφη).

(12). Ύπαρξη μονάδων καταλυμάτων, φιλικών προς το περιβάλλον του υγρού στοιχείου (ξενοδοχεία, δωμάτια προς ενοικίαση, κλπ).

(13). Εφαρμογή καινοτόμων προτύπων συνεργασίας ανάμεσα σε τοπικούς φορείς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (π.χ. μια ομάδα Τοπικών Καθοδηγητικών Επιτροπών πάντα βοηθάει και υποστηρίζει την εφαρμογή νέας στρατηγικής για τον Τουρισμό Υγρού Στοιχείου, αλλά και μεμονωμένα έργα), και/ή δημιουργία μιας ολοκληρωμένης συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ανάμεσα στους άμεσα επωφελούμενους.

(14). Αποτελεσματική συνεργασία με οργανώσεις εργοδοτών / εργαζομένων, ινστιτούτα καινοτομίας, εθνικούς / περιφερειακούς δημόσιους φορείς, οργανώσεις εκπόνησης ερευνών αγοράς, εμπορικούς συλλόγους και άλλους σχετικούς οργανισμούς με θέματα του Τουρισμού Υγρού Στοιχείου.

(15). Ύπαρξη / δημιουργία δικτύου συνεργασίας μαζί με άλλους ξένους προορισμούς, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, επισκεπτών, κλπ.

(16). Χρησιμοποίηση αποτελεσματικών μεθόδων επικοινωνίας (του προορισμού) με δυνητικούς επισκέπτες. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη χρήση νέων τεχνολογιών για την παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει ο προορισμός, την ψηφιακή σηματοδότηση και την δημιουργία κέντρων πληροφόρησης (information centers), κλπ.
 

1. Η επισκεψιμότητα σχετίζεται με το μέσο αριθμό των επισκεπτών στους υποψήφιους προορισμούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αριθμός των επισκεπτών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 17.000 άτομα ανά έτος, για τα έτη 2007, 2008 και 2009. Η επισκεψιμότητα υπολογίζεται βάσει στοιχείων που αφορούν τόσο τους επισκέπτες από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία για τον αριθμό των επισκεπτών της περιοχής βάσει:

  • Του αριθμού των διανυκτερεύσεων (αν και εφόσον υπάρχουν καταλύματα στην περιοχή).
  • Του αριθμός των επισκεπτών σε χώρους, όπως μουσεία, κλπ.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω στοιχεία, δίδεται η δυνατότητα καταγραφής των εκτιμήσεων του επικεφαλής της Τοπικής Αρχής (Δήμαρχος / Κοινοτάρχης).

2. Για να μπορεί μια περιοχή / προορισμός να συμμετάσχει, θα πρέπει εντός των κοινοτικών ή δημοτικών της ορίων να υπάρχει ένα εκ των ακολούθων: θάλασσα, υδατοφράκτης, λίμνη, ποταμός, υδροπάρκο, ιαματικό νερό/λουτρά, ιχθυοτροφείο θαλάσσιου ή φρέσκου νερού, ή οποιαδήποτε άλλη ένυδρη, υδατική ή ενάλια πηγή τουριστικού ενδιαφέροντος.
 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.